02/20/2003 to 02/20/2003
Dressage | Miami , Florida