10/29/2005 to 10/29/2005
Trail Ride | Fairview , Oklahoma